43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 141

   33 813 21 37 lub 20 24

NSZZ Pracowników FAP i Spółek
- Statut Związku

INFORMACJE O ZWIĄZKU ZAWODOWYM — Statut Związku

 

STATUT

NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

 

Organizacja Międzyzakładowa: FCA Poland S.A., Fenice Poland Sp. z o.o., Marelli Bielsko-Biała Sp. z o.o., MA Polska S.A., FCA Powertrain Poland Sp. z o.o., CEVA Logistics Poland Sp. z o.o., Electropoli Poland Sp. z o.o., Sistema Poland Sp. z o.o., Sirio Polska Sp. z o.o., FCA Services Polska Sp. z o.o., Adler Polska Sp. z o.o., Avio Polska Sp. z o.o., T.ERRE Polska Sp. z o.o., ASK Poland Sp. z o.o., Shiloh Industries Sp. z o.o., Sadi Polska Agencja Celna  Sp. z o.o. Elektrometal Sp. z o.o., Elektrometal Sp.j., Bulten Polska S.A., TI Poland Sp. z o.o., Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., Snop Automotive Sp. z o.o., Aqua Bielsko-Biała S.A., Henkel Polska Operations Sp. z o.o. w  Bielsku – Białej

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Związek nosi nazwę:

 

1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników – Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A., Fenice Poland Sp. z o.o., Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o., MA Polska S.A., FCA Powertrain Poland Sp. z o.o., CEVA Logistics Poland Sp. z o.o., Electropoli Poland Sp. z o.o., Sistema Poland Sp. z o.o., Sirio Polska Sp. z o.o., FCA Services Polska Sp. z o.o., Adler Polska Sp. z o.o., Avio Polska Sp. z o.o., T.ERRE Polska Sp. z o.o., ASK Poland Sp. z o.o., Shiloh Industries Sp. z o. o., Sadi Polska Agencja Celna Sp. z o. o.,  Elektrometal Sp. z o.o., Elektrometal Sp.j., Bulten Polska S.A., TI Poland Sp. z o.o., Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., Snop Automotive Sp. z o.o., Aqua Bielsko-Biała S.A., Henkel Polska Operations Sp. z o.o.

 

2. Związek w kontaktach zewnętrznych w stosunku do pracodawców, administracji państwowej i gospodarczej, samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych i politycznych używa skrótu:

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników - Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej będący równoznaczny z pełną nazwą związku.

 

3. Związek jest dobrowolną organizacją niezależną w swej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i gospodarczej, samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych i politycznych.

 

§ 2

 

1. Siedzibą związku jest FCA Poland S.A. Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 141.

 

§ 3

1. Związek obejmuje zasięgiem swojego działania następujące podmioty gospodarcze:

1. FCA Poland S.A.

2 Fenice  Poland Sp. z o.o.

3. Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o.

4. MA Polska S.A.

5. Bulten Polska S.A.

6. FCA Powertrain Poland Sp. z o.o.

7. CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.,

8. Electropoli Poland Sp. z o.o.

9. Sistema Poland Sp. z o.o.

10. Sirio Polska Sp. z o.o.

11. FCA Services Polska Sp. z o.o.

12. Adler Polska Sp. z o.o.

13. Avio Polska Sp. z o.o.

14. T.ERRE Polska Sp. z o.o.

15. ASK Poland Sp.z o. o.

16. Shiloh Industries Sp. z o. o.

17. Sadi Polska Agencja Celna Sp. z o. o.

18. Elektrometal Sp. z o.o.

19. Elektrometal Sp.j.

20.  TI Poland Sp. z o.o.

21. Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o.

22. Snop Automotive Sp. z o.o.

23. Aqua Bielsko-Biała S.A.

24. Henkel Polska Operations Sp. z o.o.

 

2. Związek może obejmować swoją działalnością wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie kraju.

 

3. Objęcie działalnością związku podmiotów gospodarczych, o których mowa w pkt.2 następuje na podstawie uchwały zarządu związku.

 

§ 4

1. Związek posiada osobowość prawną i działa przez władze i organy określone w niniejszym statucie.

2. Związek może tworzyć i być członkiem ogólnokrajowych zrzeszeń lub ogólnokrajowej organizacji związkowej.

3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą.

4. Związek może współpracować z innymi organizacjami.

5. Związek może wydawać własny informator.

 

§ 5

1. Związek kieruje się zasadami zapisanymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o związkach zawodowych i innych ustawach oraz międzynarodowych aktach i konwencjach ratyfikowanych przez Rzeczypospolitą Polską.

 

2. Tradycje współpracy strony polskiej z Fiatem, związek w najlepszej wierze przyjmuje, jako istotny czynnik rozwoju i postępu we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania związku

 

§ 6

1. Celem związku jest reprezentacja i obrona interesów pracowników, emerytów i rencistów oraz innych osób wymienionych w Art. 12 ust. 2 i 3.

 

2. Za podstawowe interesy swych członków związek uważa: warunki pracy, poziom i wysokość płac, warunki socjalne, rozwój wiedzy zawodowej i ogólnej pracowników, godność i poszanowanie pracownika jako istotne elementy postępu cywilizacyjnego, obrona jego praw oraz interesów materialnych i moralnych zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

 

§ 7

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji w sprawach indywidualnych wynikłych na tle stosunku pracy, jak też w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników.

2. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych
w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy.

3. Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowniczych.

4. Uczestnictwo w tworzeniu i opiniowanie zakładowych programów poprawy warunków pracy i ergonomii pracy. Okresowe oceny warunków i bezpieczeństwa pracy.

W razie uzasadnionego podejrzenia, że w zakładzie pracy występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników, występowanie do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań, co do słuszności podejrzeń o zagrożeniu.

5. Kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałania z  Państwową Inspekcją Pracy. 

 

6. Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy, szczególnie w sprawach : zasad wykorzystywania funduszy socjalnego i mieszkaniowego, w tym podział środków z tych funduszy na określone cele, jak też przyznawania świadczeń z tych funduszy, systemu wynagradzania, w tym : związanych z nim regulaminów nagród i premiowania, dodatków do wynagrodzeń i premiowania, dodatków do wynagrodzeń dostępnych dla pracowników, zawarcia lub zmiany zakładowej umowy zbiorowej oraz ustalenia regulaminu pracy, rozkładu czasu pracy, planu urlopów.

 

7. Pomoc materialną i innego charakteru dla członków związku zawodowego oraz ich rodzin w postaci:

a) zasiłków statutowych

b) zapomóg losowych

O zasadach przyznawanej pomocy o których mowa w §7 pkt.7 lit a i b mówią regulaminy, które są dołączone jako załącznik do niniejszego statutu.

 

8. Przeprowadzenie okresowych badań i analiz kształtowania się poziomu płac
i dochodów oraz kosztów utrzymania pracowników, emerytów i rencistów.

Dążenie do systematycznego polepszania warunków socjalnych i bytowych dla osiągnięcia standardu społeczeństw rozwiniętych krajów Europy.

9. Opiniowanie polityki zatrudnienia w zakładach, dbałość o właściwy sposób postępowania względem pracowników przy zmianach stanowisk pracy
i miejscu zatrudnienia.

 

10.Przeciwdziałanie negatywnym dla pracowników skutkom zmian organizacyjnych oraz własnościowych zakładów.

 

§ 8

1. Związek w najlepszej wierze swych celów wspierać będzie i włączy się we wszystkie istotne działania pracodawcy do tego celu zmierzające.

 

2. Popierać będzie kierunkowe działania na badania i rozwój, szkolenie załogi, bezpieczeństwo nowych technologii i technik wytwarzania, dążenie do technicznej konkurencyjności i produkcji o wysokiej jakości.

 

§ 9

Związek może podjąć, na wniosek pracownika nie będącego członkiem związku, obrony jego praw pracowniczych, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę stosowny zakładowy organ związku.

 

§ 10

Kierując się racjonalnością i skutecznoącią podejmowanych spraw, związek żądać będzie od pracodawcy informacji niezbędnych do prowadznia działalności związkowej.

 

§ 11

Związek w uzasadnionych przypadkach korzystać będzie z przysługującemu mu prawa wejścia w spór zbiorowy z pracodawcą oraz stosowania dozwolonych prawem form wyrażania swoich racji w przypadku sytuacji konfliktowej
z pracodawcą i niemożliwość osiągnięcia porozumienia.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie związku. Ich prawa i obowiązki.

 

§ 12

1. Członkiem związku zawodowego może być osoba wykonująca pracę zarobkową, emeryt lub rencista z terenu działania związku

 

2. Członkiem związku może być również osoba bezrobotna w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu, o ile prawa członkowskie nabyła będąc pracownikiem przedsiębiorstwa, o którym mowa w Art. 3 ust. 1, a stosunek pracy nie został rozwiązany z winy pracownika lub w wyniku porzucenia pracy.

 

3. Osoby bezrobotne nie będące członkami związku mają prawo wstępowania do związku w przypadkach i na warunkach określonych jego statutem.

 

4. Wobec osób wydalonych ze związku lub skreślonych z listy członków ma zastosowanie karencja ponownego członkostwa odpowiednio przez 3 lata i 1 rok. Okresy bycia poza związkiem z przyczyn jak wyżej, nie są wliczane do okresów członkostwa w związkach zawodowych.

 

5. Przyjęcie na członka związku następuje po złożeniu deklaracji i decyzji właściwego organu związku.

 

6. Wystąpienie ze związku jest skuteczne po złożeniu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze związku.

Właściwy organ związku przyjmuje do wiadomości wystąpienie osoby ze związku. Osoba występująca ze związku jest zobowiązana do uregulowania wszystkich należności wobec związku. 

 

§ 13

Członkostwo w związku ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia.

2. Skreślenia z listy członków związku.

3. Wydalenia ze związku.

4. Zmiany zakładu pracy poza terenem działania związku.

5. Zgonu.

 

§ 14

Do stażu członkowskiego w związku zalicza się okresy:

1. przynależności do zakładowych organizacji związkowych, które utworzyły związek oraz organizacji, których związek jest następcą prawnym

2. odbywania służby wojskowej

3. inne przypadki zaliczenia okresów czasu do stażu członkowskiego
w związku na wniosek osoby zainteresowanej podejmuje uchwalą właściwy organ związku.

 

§ 15

Prawa członka związku:

1. uczestniczyć w pracach związku,

2. zwracać się do związku we wszystkich sprawach dotyczących jego warunków pracy i bytu,

3. zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach działalności związku,

4. uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach związkowych rozpatrujących sprawę dotyczącą jego osoby,

5. korzystać z obrony swych praw przez związek,

6. korzystać z pomocy socjalnej, prawnej i materialnej według zasad obowiązujących w związku,

7. być informowanym o bieżącej działalności związku i jego dokonaniach
w okresach rocznych.

 

Członek związku ma prawo wybierać i być wybieranym do władz i organów związku oraz władz innych organizacji, których związek jest członkiem.

Zasady i tryb wyborów do władz i organów związku określa regulamin wyborczy, uchwalony przez zarząd związku.

 

§ 16

Obowiązki członka związku:

1. przestrzegać postanowień statutu związku, wydanych na podstawie statutu, regulaminów związku oraz uchwał organów związku,

2. uczestniczyć w pracach związku,

3. opłacać składkę, zgodnie z zasadami obowiązującymi w związku,

4. współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków współżycia między członkami załogi pracowniczej,

5. przestrzegać zasad wzajemnego poszanowania i pomocy.

 

§ 17

1. Za aktywną działalność przyczyniającą się do spełnienia zadań i celów organizacji związkowej, członek związku może być wyróżniany.

2. Szczegółowe zasady kryteriów ocen i form wyróżnień zawarte są
w odrębnym regulaminie, który uchwala zarząd związku.

 

§ 18

1. Członek związku, który nie przestrzega postanowień statutu, nie realizuje uchwał władz i organów związku lub jego wewnętrznych regulaminów może zostać ukarany:

1) upomnieniem lub naganą.

2) skreśleniem z listy członków związku lub wydaleniem ze związku.

 

2.Decyzję o ukaraniu podejmuje odpowiedni organ związku po umożliwieniu członkowi związku uczestnictwa w posiedzeniach, stosownie do Art. 15 ust.1, pkt.4 niniejszego statutu.

 

§ 19

1. Od decyzji o ukaraniu przysługuje prawo odwołania się do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który podjął decyzję o ukaraniu, w tym do zebrania delegatów związku.

2. Odwołanie od ukarania nie wstrzymuje skutków kary.

3. W przypadku uwzględnienia odwołania związek ponosi skutki organizacyjne z nałożonej kary.

4. Sprawy, o których mowa w ust.1 do 3 określa regulamin uchwalony przez zarząd związku.

 

§ 20

Kierowniczych funkcji we władzach i organach związkowych nie mogą pełnic osoby desygnowane przez pracodawcę na stanowiska dyrektorów zakładów.

 

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna związku i jego organy

 

§ 21

1. Władzą związku jest zebranie delegatów związku.

 

2. Organami związku są:

a) zarząd związku

b) prezydium zarządu związku

c) komisja rewizyjna związku

 

3. W zależności od potrzeb zarząd związku może tworzyć struktury wewnętrzne na terenie swego działania.

 

4. Wybory do wszystkich organów odbywają się w sposób tajny na zasadach ustalonych w regulaminie wyborczym.

 

5. Kadencja organów związku trwa 5 lat.

 

6. W czasie kadencji władz związku, przystąpienie nowego podmiotu do NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, daje prawo jednemu przedstawicielowi tego podmiotu do miejsca w zarządzie związku.

 

§ 22

1. Zebranie delegatów jest najwyższą władzą związku.

 Tworzą go delegaci wybrani według zasad zawartych w regulaminie wyborczym.

2. Do kompetencji zebrania należy w szczególności:

1) określanie programu i głównych kierunków działania,

2) ocena działalności organów wybieralnych związku, jak też osób w tych organach,

3) rozpatrzenie sprawozdania z działalności organów związku,

4) wybieranie zarządu związku, w tym: Przewodniczącego oraz komisję rewizyjną związku.

Wybrany Przewodniczący związku wchodzi z urzędu do zarządu i prezydium zarządu związku,

5) ustalanie głównych kierunków wydatków budżetowych,

6) rozpatrywanie odwołań członków związku od decyzji zarządu związku ich dotyczących,

7) decydowanie o przynależności związku do ponadzakładowych struktur związkowych,

8) decydowanie o rozwiązaniu związku.

9) ustalanie skład liczbowego zarządu związku gwarantuje każdemu podmiotowi będącemu w strukturze związku co najmniej jednego przedstawiciela czyli członka zarządu związku, oraz ustalanie składu liczbowego komisji rewizyjnej.

9 a) w czasie kadencji władz związku, przystąpienie nowego podmiotu do NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej automatycznie powiększa skład liczbowy zarządu związku ustalony wcześniej zgodnie z zapisami rozdziału IV § 22 pkt 9.

10) decydowanie o nabywaniu nieruchomości oraz zatwierdza kierunki polityki inwestycyjnej związku,

11) obrady zebrania delegatów są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich połowa wybranych delegatów,

12) uchwały zebrania delegatów zapadają większością głosów,

13) mandat delegata trwa przez okres całej kadencji,

14) zebranie delegatów może odbyć się również jako nadzwyczajne. Może o to wnioskować zarząd związku, komisja rewizyjna związku, ponad 50% delegatów. Zwołuje go zarząd związku, nie później jak w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Nadzwyczajne zebranie delegatów obraduje jedynie nad sprawami, dla którego zostało zwołane.

15) w razie zaistniałych niezależnych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowanie zebrania delegatów w formie ogólnie przyjętej, zebranie delegatów związku może odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.

16) w przypadku odbycia się zebrania delegatów związku w sposób o którym mowa w pkt 15, uchwały zebrania delegatów mogą być podejmowane zdalnie drogą elektroniczną.

 

§ 23

1. Zarząd związku kieruje organizacją związkową pomiędzy zebraniami delegatów.

 

2. Posiedzenia zarządu związku zwołuje prezydium zarządu związku. Posiedzenia odbywają się 1 raz w kwartale.

3.  W razie zaistniałych niezależnych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowanie posiedzenia zarządu w formie ogólnie przyjętej, posiedzenie zarządu może odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.

4. W przypadku odbycia się posiedzenia zarządu w sposób, o którym mowa w pkt. 3, uchwały posiedzenia zarządu mogą być podejmowane zdalnie drogą elektroniczną.

 

§ 24

Do zadań zarządu związku należą w szczególności:

1. Uchwalanie statutu i zmian statutu.

2. Zwoływanie zebrań delegatów związku.

3. Przyjmowanie okresowych informacji o pracy prezydium zarządu związku.

4. Kierowanie realizacją uchwał zebrania delegatów związku.

5. Ustalanie struktury organizacyjnej związku.

6. Zatwierdzanie budżetu związku.

7. Przyjmowanie bilansu związku i informowanie o wynikach finansowych delegatów związku.

8. Przyjmowanie regulaminów wyborczych obowiązujących w związku.

9. Ustalanie składu liczbowego prezydium zarządu związku.

10. Wybieranie ze swego grona prezydium zarządu związku, w tym wiceprzewodniczącego i sekretarza związku.

11. Zatwierdzanie regulaminów wyróżnień stosowanych przez związek oraz kryteriów zastosowania kar dla członków związku i członków organów związku, w tym również trybu postępowania odwoławczego.

12. Ustalanie wysokości składki związkowej.

13. Wypowiadanie i zawieranie umów – układów z zakresu płac, warunków pracy, spraw socjalnych i innych będących w kompetencji związkowego działania.

14. Podejmowanie decyzji o zaliczeniu stażu związkowego w przypadkach szczególnych.

 

§ 25

1. Prezydium zarządu związku jest organem wykonawczym zarządu związku w okresie między jego posiedzeniami.

 

2. Prezydium pracuje zgodnie z uchwalonym przez zarząd związku regulaminem.

 

3. Do kompetencji prezydium zarządu związku w szczególności należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością związku, zgodnie z ustaleniami zarządu związku,

b) realizacja uchwał, postanowień i wniosków zarządu związku,

c) prowadzenie bieżącej działalności szkoleniowej i informacyjnej,

d) powoływanie zespołów doraźnych, organizowanie i kierowanie pracami komisji problemowych i zespołów problemowych,

e) opracowywanie stanowisk i opinii do całokształtu zagadnień pracy związkowej,

f) kierowanie działalnością ogniw organizacyjnych związku,

g) zlecanie wykonania ekspertyz, opinii i innych materiałów o charakterze stanowiskowym, niezbędnych dla osiągnięcia celów i zadań związku,

h) zawieranie umów i zobowiązań finansowych w ramach ustalonego budżetu,

i) ustalanie zasad gospodarowania składką związkową,

j) podejmowanie akcji informacyjno - wyjaśniających,

k) ustalanie form i kierowanie zbiorowymi działaniami związku,

l) realizowanie bieżącej pomocy socjalnej członkom związku,

m) prowadzenie systemu wyróżnień związkowych i stosowanie kar dla członków związku,

n) składanie informacji ze swej działalności na posiedzeniach zarządu związku,

o) udzielanie pełnomocnictw w/g potrzeb.

 

§ 26

Prezydium zarządu związku podejmuje decyzje we wszystkich sprawach,
z wyłączeniem zastrzeżonych w statucie dla władz związku lub innych organów związku.

 

§ 27

1. Komisja rewizyjna związku jest organem kontrolnym związku, podległym bezpośrednio zebraniu delegatów związku.

 

2. Komisja wybrana na zebraniu delegatów związku na pierwszym swym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji tworzących jej prezydium.

 

3. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

4. Posiedzenia komisji zwołuje jej prezydium. Posiedzenia mogą być też zwoływane na wniosek zarządu związku i jego prezydium, lub jednej trzeciej członków komisji w terminie do czternastu dni od złożenia wniosku.

 

5. Do kompetencji komisji rewizyjnej związku w szczególności należy:

a) bieżące kontrolowanie statutowej, gospodarczej, finansowej i majątkowej działalności związku,

b) kontrola realizacji uchwał i przestrzegania statutu oraz regulaminów tworzonych na jego podstawie,

c) opiniowanie projektów budżetowych i preliminarzy oraz ocena bilansów związku,

d) przedkładanie zebraniu delegatów związku sprawozdań z wyników kontroli oraz uwag i wniosków z nich wynikających, oraz wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępujących organów związku,

e) wnioskowanie w sprawach naruszania przepisów statutowych
i regulaminowych.

 

6. Komisja rewizyjna związku pracuje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem

 

§ 28

1. Członkowie władz i organów związku mogą być odwołani przed upływem kadencji, gdy działają niezgodnie ze statutem związku, naruszają obowiązujące uchwały lub w inny sposób utracili zaufanie wyborców.

2. Odwołania dokonuje się w trybie, w jakim dokonano wyboru.

 

§ 29

1.     Mandat członka władz związku lub jego organów przed upływem kadencji wygasa w razie:

a) rezygnacji z mandatu,

b) wystąpienia lub wykluczenia ze związku,

c) odwołania,

d) zgonu.

 

2. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu podejmuje właściwy organ związku.

 

§ 30

1. W uzasadnionych przypadkach, kiedy wygaśnięcie mandatu dotyczy członka organu pełniącego w nim kierowniczą funkcję, przysługuje prawo wyboru innego członka danego organu do pełnienia tej funkcji.

 

2. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego władz zebrania delegatów związku w danej kadencji o więcej niż 50% składu, przeprowadza się wybory uzupełniające na wakujące mandaty według obowiązującego
w związku regulaminu wyborczego.

 

ROZDZIAŁ V

Reprezentacja związku

 

§ 31

1. Związek wobec administracji państwowej i gospodarczej, samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych i politycznych reprezentowany jest przez prezydium zarządu związku działające w imieniu zarządu związku.

 

2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku posiadają członkowie prezydium związku, w tym każdorazowo przewodniczący związku.

 

3. Do wykonywania zastępstwa prawnego upoważnieni są członkowie prezydium zarządu związku oraz osoby posiadające pełnomocnictwo związku.

 

ROZDZIAŁ VI

Fundusze i majątek  związku

§ 32

1. Na fundusze i majątek związku składają się:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy, dotacje, subwencje,

c) środki nietrwałe i przedmioty nietrwałe,

d) nieruchomości i ruchomości,

e) papiery wartościowe.

 

2. Majątek związku powstaje z działalności gospodarczej, dochodów z majątku oraz innych źródeł przewidzianych odpowiednimi przepisami.

 

3. Składka członkowska opłacana na rzecz związku nie podlega zwrotowi.

 

4. Fundusze i majątek związku służą realizacji jego celów i zadań statutowych.

 

5. Działalność finansowa związku prowadzona jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 33

1. Związek może posiadać symbole zewnętrzne:

a) sztandar,

b) znaczek związku, których wzory zatwierdza zebranie delegatów związku.

 

2. Znak związku podlega ochronie prawnej.

 

§ 34

1. Wykładni przepisów statutu dokonuje zarząd związku.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem rozstrzyga zarząd związku.

3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane uchwałą zebrania delegatów, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów.

 

§ 35

1. Rozwiązanie związku następuje na podstawie uchwały zebrania delegatów związku podjętej przez dwie trzecie delegatów, którzy oddali ważne głosy.

2. Czynności związane z likwidacją związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez zebranie delegatów związku, które określa też tryb likwidacji oraz cele, na które ma być użyty majątek związku.

Komisja sporządza sprawozdanie, które składa we właściwym sądzie.

 

§ 36

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez zebranie delegatów związku.

2. Statut podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku-Białej

 

UWAGA: 

Niniejszy statut przyjęto uchwałą zebrania delegatów związku zawodowego dnia 29 maja 2004 r.

Zmiany późniejsze nastąpiły zgodnie z: uchwałą zebrania delegatów z dnia 12 maja 2007r., 1 maja 2008r., 28 czerwca 2009r., 16 września 2009r., 22 lipca 2015r., 16 stycznia 2016r., uchwałą Zarządu związku z dnia 6 listopada 2013r. i 20 października 2015r., 30 marca 2019r., uchwałą zebrania delegatów z dn. 19 września 2020r., uchwałą zebrania delegatów z dn. 20 listopada 2021r., uchwałami zebrania delegatów i zebrania zarządu z dn. 15.10.2022r.

 

Za zarząd:

1.     ......................................................

2.     ......................................................